Vés al contingut

Sistema de Gestió de la Qualitat (certificada ISO9001)

L'IMB-CNM i D+T Microelectrònica A.I.E compten amb un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat amb la norma ISO9001:2015 per a les activitats realitzades dins de la Sala Blanca de Micro i Nanofabricació per a la fabricació de dispositius microelectrònics.

L'IMB-CNM i D+T Microelectrònica A.I.E han desenvolupat un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat amb la norma ISO9001:2015 per a les activitats dutes a terme a la Sala Blanca de Micro i Nanofabricació de dispositius microelectrònics. L'objetivo de la certificació és el de disseny, desenvolupament i producció de dispositius basats en tecnologies micro i nanoelectròniques.

El model de Gestió de la Qualitat adoptat es regeix en els principis següents:

 • Organització enfocada al client. Comprendre els seus requisits, satisfer les seves necessitats i anticipar-se a les futures expectatives.
 • Lideratge. Crear i mantenir un ambient de treball intern on el personal s'involucri en la consecució dels objectius de l'organització.
 • Participació del personal. Desenvolupament de les capacitats potencials dels individus i els equips que formen l'organització, per tal d'augmentar el benefici mutu.
 • Orientació a procés. Gestionar les activitats com un procés per aconseguir més eficientment els resultats desitjats.
 • Orientació del sistema cap a la gestió. Identificar, entendre i gestionar un sistema de processos interrelacionats amb un objectiu establert. Millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'organització.
 • Millora contínua. Objectiu permanent de l’organització.
 • Orientació cap a la presa de decisions. Les decisions efectives es basen en l'anàlisi de les dades i la informació rellevant.
 • Relació mútuament beneficiosa amb els proveïdors. S'intenta incrementar la capacitat de totes dues parts.

Política de Qualitat

IMB-CNM i D+T Microelectrònica A.I.E. apliquen aquesta Política de qualitat d'acord amb els requisits de la norma ISO 9001.

La declaració d'aquesta Política recull com a línies mestres:

 • 1) Compromís a complir els requisits aplicables, inclosos els legals i reglamentaris.
 • 2) Definició dels objectius de qualitat a partir de línies estratègiques establertes a l'anàlisi de context realitzat, i difusió dels mateixos a tots els nivells de la nostra estructura.
 • 3) Implantar els indicadors de Qualitat, així com fer un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostres clients.
 • 4) Fomentar l'ocupació racional dels recursos naturals i una clara conscienciació d'afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó implicant també tots els nostres proveïdors i clients.
 • 5) Desenvolupar programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en aquest document.
 • 6) Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió de qualitat implantat.
 • 7) Fomentar i aconseguir un ambient motivador per a tots els components de l’entitat.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política de Qualitat es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la Direcció, a fi que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la Direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i fites que s'estableixin programadament i periòdicament.

Descarrega la Política de Qualitat

  Logo AENOR