Vés al contingut

Protocol d'accés

La sala blanca de micro i nanofabricació és una infraestructura oberta accessible per a la comunitat científica i industrial nacional i internacional.

Horaris de funcionament i accés a la Sala Blanca

A excepció del personal autoritzat de vigilància i neteja, l’horari d’accés en dies laborables és de 8:00 a 20:00 h per al personal ICTS i de 8:30 a 19:30 h per a la resta de personal (degudament autoritzat, que apareix a la llista REPAS). En dies no laborables, no es pot accedir a la sala blanca, excepte pel personal de vigilància.

Qualsevol excepció a aquest horari haurà de ser aprovada explícitament per la Direcció.

Tipus d'accés oferts

L’accés a la cartera de tecnologies i processos disponibles es pot fer de dues maneres:

  • Sol·licitud de Servei: sol·licitud de treballs a realitzar per part del personal dels nodes de la xarxa MICROANANOFABS. Aquesta és la forma d’accés més habitual per dur a terme processos de fabricació o quan, a causa de la complexitat de l’equip, la persona sol·licitant no el pot fer anar directament. També és l’accés habitual per a qui no té experiència en microfabricació. A MICRONANOFABS, es presenta la llista de les àrees tecnològiques ofertes. Els tres nodes de l'ICTS MICRONANOFABS ICTS també ofereixen serveis de formació.
  • Autoservei: alguns processos i equips poden ser utilitzats directament per persones externes que tinguin coneixements suficients per fer anar els equips i hagin superat un procés de precalificació. Podeu trobar aquí la llista d’instruments i tècniques que s’ofereixen com a autoservei a l’IMB-CNM CSIC.

Com sol·licitar accés a l'ICTS-SBCNM

Cal sol·licitar l’accés a qualsevol dels tres nodes de la Xarxa emplenant el formulari del lloc web de MICRONANOFABS. El accés de la persona sol·licitant serà avaluat per la Coordinació de la xarxa i es programarà la feina a realitzar en qualsevol dels tres nodes (IMB-CNM, ISOM-UPM i NTC-UPV).

L'equip directiu d’operacions del node que realitzarà la feina informarà el sol·licitant del cost de l’acció, que haurà de ser aprovat abans d’iniciar la formació o l’accés tant per a l’autoservei com per a la realització del treball per part del personal del node de l'ICTS corresponent.

Les persones sol·licitants que participin en el pla espanyol d’R+D+i poden manifestar el seu interès per utilitzar l' ICTS MICRONANOFABS fent clic a l’opció específica quan presentin una proposta de projecte a qualsevol convocatòria del MICINN. En aquest cas, es pot incloure un pressupost específic a la proposta del projecte per cobrir els costos d'accés i, en aquest cas, s'assegurarà l'elegibilitat d'aquest cost. Per a qualsevol dubte o sol·licitud d’aclariment, pot posar-se en contacte amb l'equip coordinador de la xarxa a coordinator@micronanofabs.org (tel +34 93 594 77 00).

Per a sol·licituds d’accés especial relacionades només amb la sala blanca i altres laboratoris associats de l’IMB-CNM-CSIC, també podeu contactar amb l'equip directiu d’operacions de la Sala Blanca a icts@imb-cnm.csic.es (tel +34 93 594 77 00).

Convocatòries d'accés

L’accés a les ICTS de MICRONANOFABS està permanentment obert, ja que actualment no hi ha una convocatòria específica amb terminis finançats pel MICINN. El Comitè d'Avaluació treballarà permanentment per no endarrerir l'execució de l'obra sol·licitada.

Criteris d'avaluació de les sol·licituds d'accés

Un comitè extern d’avaluació de l’accés determinarà la viabilitat i la priorització de les propostes segons els criteris següents:

  1. a) Qualitat científica i / o tecnològica.
  2. b) Viabilitat tecnològica dins de la infraestructura de les ICTS.
  3. c) Viabilitat temporal d’acord amb els terminis sol·licitats i les disponibilitats a les Infraestructures dels tres nodes.

Les sol·licituds d'accés que formin part de projectes d'R+D finançats per una convocatòria competitiva d'una agència de finançament internacional o nacional no s'avaluaran d'acord amb els criteris a) de qualitat científica.

Realització de l'accés

Si l'acció sol·licitada requereix la participació de més d'un node, la coordinació de la xarxa informarà sobre la persona que serà el seu contacte principal, d'acord amb la càrrega del treball a realitzar a cada node.

  1. En el mode 1, no és necessària la presència del personal investigador sol·licitant i tots els treballs els realitzarà personal tècnic dels nodes de la xarxa corresponents sota la supervisió de la coordinació de la xarxa.
  2. En el mode 2, la persona sol·licitant haurà d'acceptar les regles d'accés i seguretat associades al node respectiu. Després d’obtenir una avaluació positiva (precalificació) per utilitzar l’instrumental, s'acordarà la programació del treball amb la coordinació del node respectiu i també de la xarxa.

Finançament d'accés

Actualment, el MICINN no té cap convocatòria específica per finançar directament l’accés a la ICTS MICRONANOFABS. Per tant, la persona sol·licitant s'ha de fer càrrec del cost de l'accés. S'informarà sobre el cost de l’accés que haurà de ser aprovat pel sol·licitant abans de començar els treballs.

Finalment, les persones que participin al Pla Estatal d'R+D del MICINN poden manifestar el seu interès per accedir a MICRONANOFABS, en el moment que es faci la proposta del projecte. Això garantirà que els costos associats a l'accés a les infraestructures ICTS siguin perfectament elegibles i acceptats pel MICINN com a cost del projecte.

Documents i informació relacionats amb el funcionament de la Sala Blanca de micro i nanofabricació

Aquesta secció conté informació, documents i formularis sobre les ICTS que es poden descarregar fent clic al títol. La majoria dels documents estan escrits en castellà.