Vés al contingut

Portal de Transparència

L'IMB-CNM, com a centre del CSIC, és una institució inclosa dins l'àmbit subjecte d'aplicació de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Com s'expressa en l'exposició de motius, la llei té com un dels seus objectius incrementar i reforçar la transparència en l'activitat pública que s'articula a través de les obligacions de la publicitat activa.

La informació d'Economia i Finances IMB-CNM, com Institut del Consell Superior d'Investigacions Científiques, es recull al Portal de transparència del CSIC.

L'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) està estructurat en òrgans de govern, òrgans executius i òrgans d'assessorament i suport.

Els Informes d'activitat de l'IMB-CNM són un resum de la investigació i de les activitats institucionals del nostre Institut a través dels anys.

La Llei 9/2917 de Contractes de Sector Públic, en el seu article 63 estableix l'obligació de publicar al Perfil de contractant.

finance