Vés al contingut

Comitè de Prevenció

El Comitè de Prevenció vela per la seguretat en el treball de l'IMB-CNM i està format per personal voluntari.

Mail de contacte

El CSIC disposa d'un Servei de Prevenció propi en les especialitats de Seguretat, Higiene Ambiental i Er¬gonomia i Psicosociologia. L' Àrea de Prevenció depèn de la Secretaria General de Recursos Humans del CSIC i coordina sis Serveis de Prevenció territorials per donar abasts a tots els centres i Instituts repartits per tot Espanya.

El Servei de Prevenció de Catalunya i Balears amb seu a la Delegació Institucional del CSIC dóna servei als centres que es troben en el seu àmbit territorial de competències, inclòs l'IMB-CNM. Informació detallada sobre Prevenció de Riscos Laborals es pot trobar a la Intranet del CSIC.

L'IMB-CNM compta amb una comissió de Prevenció intern, format per personal voluntari de diferents àrees de treball:

  Natasha Abramova IMB
  Mar Álvarez IMB
  Alfredo Cadarso IMB
  Francesca Campabadal Comité de Prevención
  Marta Duch IMB
  Roger Durà IMB
  Xavier Mas IMB
  Humberto Mata IMB D+T
  David Quirion Director Sala Blanca IMB
  Carlos Seisdedos Mantenimiento IMB
  Nuria Torres IMB

Integrants (d'esquerra a dreta): Natasha Abramova, Mar Álvarez, Alfredo Cadarso, Francesca Campabadal, Marta Duch, Roger Durà, Xavier Mas, Humberto Mata, David Quirion, Carlos Seisdedos, Nuria Torres.

Aquest Comitè està assessorat pel Servei de Prevenció de Catalunya i Balears del CSIC i pels Delegats de Prevenció del Comitè de Seguretat i Salut. Les seves principals funcions són:

 • Col·laborar a la implementació i millora de mesures per a la prevenció de riscos laborals de l'institut.
 • Tractar juntament amb la direcció temes que afectin la seguretat i benestar en el treball.
 • Promoure que es compleixin les mesures de seguretat i prevenció en el treball.
 • Realitzar juntament amb la direcció la planificació preventiva de l' any.
 • Realitzar l' informe anual de la planificació preventiva.
 • Realitzar el seguiment en laboratoris del compliment de les mesures preventives.
 • Traslladar a la direcció dubtes i inquietuds del personal en matèria de prevenció.

L' activitat en prevenció de riscos laborals de l'IMB-CNM engloba:

Activitat preventiva

La prevenció de riscos laborals consisteix a desenvolupar una acció permanent d'identificació, avaluació i control dels riscos laborals. Per això, el comitè de prevenció de l'IMB-CNM realitza, a partir de l'informe d'avaluació de riscos laborals realitzat pels serveis de PRL del CSIC o per una empresa externa, un seguiment de les accions realitzades per resoldre els riscos identificats en l'informe, així com una memòria de l' activitat preventiva realitzada durant l' any. Tota la informació sobre l'activitat en matèria de prevenció es pot trobar a la intranet de l'IMB-CNM (Prevención riesgos laborales).

Accidents laborals

Davant d'un accident laboral s'ha de mantenir serenitat, observar la situació abans d'actuar, i actuar ràpidament, però sense precipitació. En cas d' emergència s' ha d' activar el sistema d' emergència PAS: Protegir, Avisar, Socórrer.

Actualment, l'atenció mèdica dels accidents laborals es realitza a través de la Mútua FREMAP. En aquest link es troben les instruccions de com actuar en cas d'accident laboral. A tall de resum, en cas de situació lleu s'haurà de:

 • Informar la persona responsable de recursos humans de contactar a la mútua sobre el que ha ocorregut (RRHH: annabel.munoz@imb-cnm.csic.es).
 • La persona responsable triarà el centre assistencial de FREMAP més proper, emplenarà el volant de sol·licitud d'assistència, i procurarà que la persona accidentada acudeixi a atendre's mèdicament acompanyada i documentada.
 • Un cop atesa, la persona accidentada haurà de lliurar una còpia del justificant d'assistència/baixa laboral a la persona responsable de recursos humans de l'IMB-CNM.

En cas de situació greu o urgent, s'haurà de contactar amb la persona responsable de l'IMB-CNM (RRHH), o trucar directament al telèfon emergències:

112

En cas d'accident laboral durant la prestació de servei a l'estranger (congrés, estada, etc.), s'haurà de trucar al telèfon de FREMAP:

+34 91 919 61 61

Coordinació d'activitats empresarials (CAE)

Les empreses, o treballadors d'altres ICUS del CSIC, que acudeixin a les instal·lacions de l'IMB-CNM per realitzar algun tipus de tasca hauran d'emplenar prèviament la documentació corresponent d'acord amb el procediment per a la coordinació d'activitats empresarials (CAE) al CSIC. La documentació CAE de l'IMB-CNM està disponible a la intranet.

La tramitació del CAE es realitza de forma diferent depenent del tipus d' accés o activitat a realitzar:

 • Per a empreses externes que venen a realitzar algun tipus d'activitat (manteniment, instal·lació d'equips, etc.) simplement cal marcar la casella de CAE en realitzar la sol·licitud de comanda.
 • Per a personal d'altres ICUS que volen accedir a la ICTS, s'hauran de posar en contacte amb el responsable tècnic de la ICS (miguel.zabala@imb-cnm.csic).
 • Per a personal d'altres ICUS que volen accedir als serveis científics o altres laboratoris de l'IMB-CNM (per col·laboració dins de projectes amb personal de l'IMB-CNM), s'hauran de posar en contacte amb la gerència de l'institut (gerencia@imb-cnm.csic.es).

Equips de protecció individual (EPIS)

Segons el RD 773/1997 s'entén per «equip de protecció individual» qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.

S'exclouen d' aquesta definició:

 • La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador.
 • Els equips dels serveis de socors i salvament.
 • Els equips de protecció individual dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre.
 • Els equips de protecció individual dels mitjans de transport per carretera.
 • El material d'esport.
 • El material d'autodefensa o de dissuasió.
 • Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia.

L' IMB-CNM proporciona EPIS a tots els seus treballadors segons les necessitats de les activitats que realitzin.

Formació

La formació en matèria preventiva forma part del dret dels treballadors a la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Des del servei PRL del CSIC s'ofereixen una sèrie de píndoles i cursos formatius, essent alguns d' ells de caràcter obligatori. Aquesta formació es realitza de forma on-line a través de la plataforma de formació del CSIC, entrant des del portal de formación del CSIC. L'accés a la plataforma es fa usant les claus de la intranet corporativa del CSIC. El certificat corresponent a cada píndola/curs de formació realitzat s'ha de trametre a la persona responsable de Recursos Humans de l'IMB-CNM.

Gestió de residus

La gestió de residus es refereix als aspectes relacionats amb la generació, separació i tractament en la font d' origen dels residus, així com la seva collita, transferència i transport, tractament, reciclatge i disposició final dels residus. El comitè de prevenció ha realitzat un manual que pretén facilitar la col·laboració de les persones que formen part de l'IMB-CNM per fer una correcta i adequada gestió dels residus que es generen en els processos realitzats en el funcionament diari de l'institut.

Pla d'acollida

L'IMB-CNM disposa d'un pla propi d'acollida i comiat. Aquest document inclou una breu descripció de l'Institut, aspectes de normes generals de funcionament, un resum dels principals aspectes relacionats amb els riscos laborals, així com informació útil respecte als òrgans de representació i els serveis que es presten per part de l'administració i els laboratoris i instal·lacions existents. També inclou un pla de sortida o comiat de l' Institut per al moment en què el personal se'n desvinculi.

Pla d'autoprotecció

L'IMB-CNM disposa d'un pla d'autoprotecció (PAU), renovat el gener del 2023, disponible a la intranet de l'institut.

Psicosocial

El CSIC ha posat en marxa el Programa d'Atenció Emocional (PAE), que és l'instrument amb el qual la institució busca col·laborar amb la millora del benestar i la salut mental de tot el personal CSIC en el marc de les seves activitats. Es tracta d'un programa que inclou un servei de teleatenció psicològica les 24 hores els set dies de la setmana, atès per un equip psicològic sanitari especialista, col·legiat i amb experiència en entorns empresarials. Tant la identitat com el contingut de les trucades són totalment anònims i confidencials. Es pot fer ús del PAE a través de:

 1. pae_csic@aspyprevencion.com
 2. ESP 911 59 98 88 (24/7)
 3. ENG 911 59 93 85 - de 15 a 22 CEST (L a V)

El CSIC també disposa d'un Protocol per a la prevenció i intervenció enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe en el CSIC (tríptic en Annex 6.2). L'objectiu general del Protocol consisteix a evitar les possibles situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, en qualsevol de les seves formes i modalitats, en tots els Instituts, Centres i Unitats del CSIC (en endavant ICU), i afrontar-les de manera efectiva, en cas que aquestes arribin a produir-se.

Visites

Les persones que visitin l'IMB-CNM hauran d'atendre una sèrie d'instruccions per garantir la seva seguretat dins de l'institut. Aquesta informació està disponible en aquest tríptic (castellà).

En el cas de visites guiades de divulgació, aquestes hauran de llegir prèviament les instruccions de seguretat i signar un document d'entrada a les instal·lacions. L'organització d'aquestes visites és a càrrec de l'Oficina de Cultura Científica (contacte: cultura@imb-cnm.csic.es).

Documentació CSIC

Informació més detallada sobre Prevenció de Riscos Laborals al CSIC es pot trobar a la pròpia Intranet del CSIC.